marți, 19 noiembrie 2013

Ordonanţă privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale,

Fiscul face un pas înainte în războiul cu contribuabilii: după ce au trimis sute de mii de somaţii persoanelor juridice din România, acum extind TEROAREA în cazul persoanelor fizice. Inspectorii fiscali vor avea dreptul de a pătrunde în locuinţele persoanelor supuse verificării fiscale!
În plus, persoanele fizice care vor fi considerate suspecte de inspectorii ANAF vor avea pe cap Fiscul până la 6 luni sau chiar 12 luni, în cazuri speciale, când sunt necesare informaţii din străinătate.
Prevederile apar într-un proiect de Ordonanţă privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale, postat pe site-ul Ministerului de Finanţe şi suspus dezbaterii publice. De cele mai multe ori dezbaterea publică este doar un pretext, iar legile şi ordonanţele trec în forma iniţială, propusă de guvernanţi.
Potrivit proiectului de Ordonanţă, Fiscul vrea să îşi faciliteze verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi vor folosi, în acest sens, metodele indirecte, utilizate până acum în descoperirea evaziunii fiscale în cazul firmelor.
Practic, contribuabilii persoane fizice vor fi trataţi de Fisc la fel ca agenţii economici. Prin aplicarea acestei proceduri speciale, se va urmări identificarea veniturilor nedeclarate, prin verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice supusă verificării şi stabilirea bazei impozabile ajustate.
În lista obligaţiilor la care vei fi supus, se află la punctul 4 şi "Obligaţia de a permite efectuarea cercetărilor la faţa locului".
"Indiferent de locul unde se desfăşoară verificarea fiscală, aveţi obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal să efectueze o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune, intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal".
Potrivit documentului ANAF, contribuabilii au dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau în reşedinţă, "caz în care intrarea în domiciliul sau în reşedinţa dumneavoastră se face cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente". Cu alte cuvinte, Fiscul va intra peste tine în casă cu mandat, ceea ce poate fi doar o formalitate.
REALITATEA.NET îţi prezintă mai jos principalele reglementări din Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.
Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit reprezintă "ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate".
În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal va proceda, în principal, la:
a) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;
b) analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;
c) confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane;
d) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
e) discutarea constatărilor organului fiscal cu persoana fizică verificată şi/sau cu împuterniciţii acesteia;
f) stabilirea, dacă este cazul, a diferenţei de bază de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzătoare acesteia;
g) dispunerea măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii.
Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală.

Ce obligaţii ai în raport cu Fiscul

Pe timpul desfăşurării verificării fiscale aveţi următoarele obligaţii:
1. Obligaţia de prezentare la locul, data şi ora precizată în avizul de verificare
Acţiunea de verificare fiscală se desfăşoară, de regulă, la sediul organului fiscal. În acest scop, veţi fi înştiinţat prin avizul de verificare despre data, locul şi persoana de contact la care să vă prezentaţi.
2. Obligaţia de a furniza informaţii
Dumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveţi obligaţia să furnizaţi organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
3. Obligaţia de a prezenta înscrisuri
În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, aveţi obligaţia să puneţi la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale.
4. Obligaţia de a permite efectuarea cercetărilor la faţa locului
Indiferent de locul unde se desfăşoară verificarea fiscală, aveţi obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal să efectueze o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune, intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.
Aveţi dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau în reşedinţă, caz în care intrarea în domiciliul sau în reşedinţa dumneavoastră se face cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente.
5. Obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală
Aveţi obligaţia de a îndeplini măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia verificării fiscale, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de verificare fiscală.
6. Obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora
Sunteţi obligat să plătiţi diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora.

Ce drepturi au contribuabilii

Pe timpul desfăşurării verificării fiscale aveţi următoarele drepturi:
1. Dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale
Înaintea desfăşurării verificării fiscale, veţi fi înştiinţat despre această acţiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale.
Prin avizul de verificare veţi fi înştiinţat cu privire la:
a) temeiul juridic al verificării;
b) data de începere a verificării;
c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;
d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;
e) locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care vă veţi prezenta;
f) informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare.
Aveţi la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, să prezentaţi documentele justificative în vederea clarificării situaţiei fiscale personale.
Avizul de verificare se comunică potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedură fiscală şi este însoţit de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.
2. Dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale
Amânarea datei de începere a verificării fiscale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a dumneavoastră, pentru motive justificate.
În acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramată acţiunea de verificare fiscală.
3. Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate
Pe toată durata exercitării verificării fiscale aveţi dreptul să beneficiaţi de asistenţă de specialitate sau juridică.
4. Dreptul de a solicita schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale
La cererea scrisă a dumneavoastră verificarea fiscală se poate desfăşura şi la:
a) domiciliul dumneavoastră, dacă sunteţi în imposibilitate fizică de a vă deplasa;
b) domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional.
Solicitarea scrisă pentru desfăşurarea verificării fiscale la domiciliul dumneavoastră sau la domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă se depune la organul fiscal înainte de data începerii verificării fiscale înscrisă în avizul de verificare.
5. Dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare
Perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevăzută pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia dumneavoastră fiscală, poate fi prelungită cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.
6. Dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii
Aveţi dreptul să colaboraţi la constatarea stărilor de fapt fiscale, aveţi dreptul să daţi informaţii, să prezentaţi înscrisuri relevante pentru verificarea fiscală, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condiţiile legii.
La începerea verificării fiscale, aveţi dreptul să numiţi persoane care să dea informaţii.
Dacă informaţiile date de dumneavoastră sau cele ale persoanei numite de dumneavoastră sunt insuficiente, atunci organul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.
7. Dreptul de a refuza furnizarea de informaţii
Soţul/soţia şi rudele dumneavoastră până la gradul al 3-lea inclusiv, pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.
Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, cu excepţia informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legea fiscală în sarcina lor, precum şi a informaţiilor necesare clarificării şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabililor/plătitorilor cu care a avut sau are raporturi juridice.
Persoanele sus-menţionate, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul dumneavoastră.
8. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie
Perioada supusă verificării fiscale este perioada impozabilă definită de Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale.
9. Dreptul de a fi verificat o singură dată
Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă.
Prin excepţie, conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor sau erori de calcul care influenţează rezultatele acestora.
10. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscală
La începerea verificării fiscale, organul de verificare fiscală este obligat să vă prezinte legitimaţia de verificare fiscală şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul activităţii de verificare fiscală.
11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal
Informaţiile pe care le furnizaţi dumneavoastră organelor de verificare fiscală, precum şi cele pe care acestea le obţin pe timpul desfăşurării verificării fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.
12. Dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării fiscale
Aveţi dreptul de a fi informat pe parcursul desfăşurării verificării fiscale asupra constatărilor rezultate.
La finalizarea verificării fiscale, organul fiscal vă prezintă constatările şi consecinţele lor fiscale, acordându-vă posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării fiscale sau în cazul în care dumneavoastră renunţaţi la acest drept şi notificaţi, în scris, acest fapt organelor fiscale.
Data, ora şi locul prezentării concluziilor vă vor fi comunicate, în scris, în timp util.
Aveţi dreptul să prezentaţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere cu privire la constatările verificării fiscale.
Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare fiscală vi se va comunica potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.
13. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma verificării fiscale
În cazul în care vă simţiţi lezat de rezultatul verificării fiscale, aveţi dreptul să contestaţi decizia de impunere emisă cu această ocazie de organul de verificare fiscală.
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
- datele dumneavoastră de identificare;
- obiectul contestaţiei;
- motivele de fapt şi de drept;
- dovezile pe care se întemeiază;
- semnătura dumneavoastră sau a persoanei împuternicite.
Contestaţia se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emisă în urma verificării fiscale, la organul fiscal emitent al actului atacat.
Sursa directproprietar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sper sa putem comenta impreuna

Stramosii

Stramosii